از سوی رئیس پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن کریم؛

محورهای اصلی اولین همایش ملی مرجعیت علمی قرآن کریم تشریح شد

رئیس پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن کریم دلایل و شواهد مرجعیت علمی قرآن کریم، عرصه های مرجعیت علمی قرآن و قلمروهای مرجعیت علمی قرآن را از محورهای همایش ملی مرجعیت

۱۴۰۱/۰۴/۲۹