معرفی کارگروه مرجعیت علمی


 ساختار سازمانی کارگروه


طرح های پژوهشی 


معرفی کارگروه

معرفی اجمالی                         اهداف

          چشم انداز                     برنامه های آتی

 


ساختار سازمانی

   رئیس

   اعضاء   دبیرخانه

   کمیته های علمی

 


 


طرح‌های پژوهشی

   طرح‌های انجام شده

   طرح‌های در دست انتشار

   طرح‌های در دست تحقیق

   کلان پروژه‌ها

   فرهنگنامه‌ها

   دائرة‌المعارف‌ها و دانشنامه‌ها

   ترجمه‌ها و تفاسیر

   کرسی‌های ترویجی

   نشست‌های علمی

   همایش‌ها


ساختار سازمانی

رئیس                                    دبیرخانه

اعضاء                                کمیته های علمی