مرجعیت علمی قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی (ره)

پدیدآورمحمد فاکر میبدی

نشریه-----

کلمات کلیدی10833

چکیدهاعتقاد به مرجعیت علمی قرآن تابعی از پذیرش اصل جامعیت قرآن کریم است؛ اما اعتقاد به جامعیت در همه ابعاد آن لزوماً به معنای اعتقاد به مرجعیت علمی قرآن نیست. مرجعیت علمی قرآن مانند جامعیت و قلمرو مأموریتی آن، در ابعاد مختلفی قابل بررسی است و گرچه عنوان نسبتاً نوپدیدی در مطالعات قرآنی است، لیکن تعیین زوایا و میزان اعتقاد به آن در سنت تفسیری مفسران بزرگ امکان‌پذیر است.بررسی میزان اعتقاد به مرجعیت علمی قرآن از نگاه علامه طباطبایی که موضوع نوشتار حاضر است، با تفکیک عناصر و اجزای مرجعیت قرآن کریم و تبیین کارکردهای علمی قرآن کریم بر اساس مجموعه‌ای از مسائل مطروحه در تفسیر المیزان و برخی دیگر از تألیفات علامه طباطبایی مقدور شد. گرچه وی هیچگاه تصریح به مرجعیت یا عدم مرجعیت قرآن در ابعاد مختلف نکرده است، اما بررسی قلمرو و میزان کارآمدی علمی قرآن کریم و نقش آن در ترسیم مکتبی تمام‌عیار برای سعادتمندی انسان که از لابه‌لای مطالب مختلف تألیفات وی به دست می‌آید، گمانه اعتقاد به مرجعیت علمی قرآن کریم دست کم در برخی از حوزه‌های علمی را در نزد این مفسیر بزرگ قرآن کریم، تقویت می‌کند. این گمانه از بررسی و تحلیل متنی مجموعه نوشته‌های علامه طباطبایی حاصل شده است.کلید واژه: مرجعیت علمی قرآن، کارکردهای علمی قرآن، جامعيت قرآن، تفسير الميزان، علامه طباطبایی

share 512 بازدید

مقالات مشابه

منشور مرجعیت علمی قرآن کریم

نام نشریه-----

نام نویسندهمیز توسعه و تعمیق فرهنگ قرآن کارگروه مرجعیت علمی قرآن

مرجعیت علمی قرآن از دیدگاه آیت الله آصفی

نام نشریه-----

نام نویسندهمحسن قمرزاده

مرجعیت علمی قرآن از دیدگاه آیت الله معرفت

نام نشریه-----

نام نویسندهسید علی سادات فخر

مرجعیت علمی قرآن از دیدگاه رشیدرضا

نام نشریه-----

نام نویسندهسید علی اکبر حسینی

مرجعیت علمی قرآن از دیدگاه آیت الله سبحانی

نام نشریه-----

نام نویسندهعیسی عیسی زاده

مرجعیت علمی قرآن از دیدگاه سید قطب

نام نشریه-----

نام نویسندهعلی کریمی

مرجعیت علمی قرآن از دیدگاه آیت الله مصباح یزدی

نام نشریه-----

نام نویسندهسید اسد الله موسوی عبادی

مرجعیت علمی قرآن از دیدگاه امام خمینی (ره)

نام نشریه-----

نام نویسندهمحمد علی محمدی

مرچعیت علمی قرآن از دیدگاه سید فضل الله

نام نشریه-----

نام نویسندهفرج الله میرعرب