اصول‏ تئورى‏ پردازى‏ دينى‏؛ مبانى قرآنى در چارچوب علوم انسانى

پدیدآورسعیده غروی

نشریهمجموعه مقالات روش شناسی قرآن و علوم انسانی

چکیدهگستره عظيم و فاخر آموزه هاى دينى، گنجايش واسعى را فراروى بشر امروزى نهاده تا بتواند در پرتو آن به پژوهش هاى اصيل و بازپژوهى علوم روز بپردازد. اگر چه شاخه هاى متنوع اين گستره از مطالعات تجربى دين تا مطالعات تحليلى، تطبيقى، ميان رشته اى و مطالعات درون دينى و نظاير آن فرصت توسعه پژوهش هاى دينى را فراهم آورده است اما فقدان روش و چارچوب نظرى معين، انسجام، طبقه بندى و اركان مطالعات و پژوهش هاى دينى را با چالش جدى مواجه ساخته است. از سوى ديگر فعاليت‏هاى پژوهشى و توليد علوم انسانى در جوامع در دهه اخير رشد كمى و كيفى چشم گيرى داشته و دستاوردهاى حاصل از آن در بستر ارتباطات سريع بين المللى در حيات علمى بشر نمود يافته است. اگر چه ارتقاء علمى حاصل از اين فرآيند فرصت هاى جديدى را فراروى بشر امروز نهاده است، اما اگر از آبشخور مبانى اصيل معرفت دينى سرچشمه نگيرد، تهديدهايى چون محو فرهنگ و تزلزل فكرى انديشمندان را در پى داشته و نتيجه اى جز ركود فراگير علوم دينى در جوامع بشرى و التقاط و بنيان ستيزى نخواهد داشت. ارتزاق مبانى و اصول علوم انسانى از آموزه هاى قرآنى از يك سو و نياز تئورى پرداز دينى از تبيين آموزه هاى اصيل دينى در چارچوب و اركان علوم انسانى، ضرورتى انكار ناپذير است.واژگان كليدى: آموزه هاى قرآنى، تئورى پردازى دينى، علوم انسانى، چارچوب علمى، معارف دينى.

share 77 بازدید