مرجعیت علمی قرآن از دیدگاه امام خمینی (ره)

پدیدآورمحمد علی محمدی

نشریه-----

تعداد صفحات37

چکیدهمسئله این پژوهش، چیستی، قلمرو، مبانی و چالش های «مرجعیت علمی قرآن» از منظر امام خمینی است. تبیین دیدگاه های امام در تنقیح و تثبیت مرجعیت علمی نقشی به سزا دارد زیرا ایشان در منظر شیعیان جهان، الگویی بی بدیل و اندیشه هایش برای غیر شیعیان و بسیاری از غیر مسلمانان اثرگذار و حائز اهمیت بود. تبیین مرجعیت علمی و تثبیت آن راه حل بسیاری از مشکلات جامعه و باعث مهجوریت زدایی از قرآن و ارائه فهمی عمیق تر از قرآن کریم خواهد شد. این پژوهش به لحاظ نوع تحقیق، بنیادی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه¬ای و روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی است. پژوهش فرارو نشان می دهد برای تثبیت مرجعیت علمی قرآن، ابتدا باید اهداف نزول قرآن تنقیح و سپس اهداف تعلیم و تعلم از علوم دیگر با اهداف قرآن کریم هم سو و قرآن مرجع آن علوم گردد. مهمترین هدف از نزول قرآن کریم، انسان سازی و رشد معنوی انسان است، همه دانشها باید در همین راستا هدفگذاری شود. قلمرو مرجعیت علمی، شامل همه دانشها و قرآن کریم، مرجع همه علوم طبیعی و انسانی است. این تحقیق همچنین نشان می دهد، از منظر امام خمینی علوم عقائد، اخلاق و «علوم اصالی» و دیگر دانشها اگر در راستای علوم سه گانه قرار گیرند، «آلی» هستند. در متن مقاله به مبانی موانع و راهکارهای تثبیت مرجعیت علمی قرآن اشاره شده است.کلید واژه ها: مرجعیت علمی، امام خمینی، علوم آلی، علوم اصالی، قرآن کریم.

share 757 بازدید

مقالات مشابه

منشور مرجعیت علمی قرآن کریم

نام نشریه-----

نام نویسندهمیز توسعه و تعمیق فرهنگ قرآن کارگروه مرجعیت علمی قرآن

مرجعیت علمی قرآن از دیدگاه آیت الله آصفی

نام نشریه-----

نام نویسندهمحسن قمرزاده

مرجعیت علمی قرآن از دیدگاه آیت الله معرفت

نام نشریه-----

نام نویسندهسید علی سادات فخر

مرجعیت علمی قرآن از دیدگاه رشیدرضا

نام نشریه-----

نام نویسندهسید علی اکبر حسینی

مرجعیت علمی قرآن از دیدگاه آیت الله سبحانی

نام نشریه-----

نام نویسندهعیسی عیسی زاده

مرجعیت علمی قرآن از دیدگاه سید قطب

نام نشریه-----

نام نویسندهعلی کریمی

مرجعیت علمی قرآن از دیدگاه آیت الله مصباح یزدی

نام نشریه-----

نام نویسندهسید اسد الله موسوی عبادی

مرچعیت علمی قرآن از دیدگاه سید فضل الله

نام نشریه-----

نام نویسندهفرج الله میرعرب

مرجعیت علمی قرآن از دیدگاه شهید مطهری (ره)

نام نشریه-----

نام نویسندهمحمد مهدی فیروز مهر