مرجعیت علمی قرآن از دیدگاه آیت الله معرفت

پدیدآورسید علی سادات فخر

نشریه-----

تعداد صفحات19

share 700 بازدید

یکی از موضوعات مرجعیت علمی قرآن کریم، موضوع مبانی آن است. مرجعیت علمی قرآن مبانی متعددی دارد که یک بخش آن، مبانی علوم قرآنی است. برای پی‌بردن به مبانی علوم قرآنی مرجعیت علمی قرآن با توجه به دیدگاه‌‌های آیت‌الله معرفت، در این مقاله پنج موضوع علوم قرآنی که از کلیدی‌ترین موضوعات علوم قرآنی‌اند، همراه با میزان تأثیر هریک از آنها در مرجعیت علمی همراه با اشاره به دیدگاه‌‌های آیت‌الله معرفت بررسی می‌شود. این پنج موضوع عبارت‌اند از: ظاهر و باطن، تأویل، نسخ، تفسیر با سنت و اعجاز علمی قرآن و تحدی به آن. دیدگاه‌‌های آیت‌الله معرفت در این موضوعات بر گستره مرجعیت علمی قرآن تأثیرگذار است و موجب گسترش قلمرو مرجعیت علمی قرآن کریم می‌شود. این پژوهش از روش کتابخانه‌ای و به صورت توصیفی تحلیلی و کشفی  صورت گرفته است. مرجعیت علمی قرآن نیازمند زیرساخت‌‌های نظری در حوزه علوم قرآنی است. مسائلی مانند: ظاهر و باطن، تاویل، نسخ و نسبت‌سنجی قرآن با سنت از کلیدی‌ترین مسائلی است که تأثیر اساسی بر خروجی مرجعیت قرآن دارد. ظاهرگرایی در تفسیر چالش‌‌های فراوانی برای مرجعیت علمی قرآن ایجاد می‌کند؛ اما پذیرش تأویل می‌تواند افق‌‌های گسترد‌ه‌ای را پیش روی مفسر باز کند. نظریه نسخ مشروط که آیت‌الله معرفت ارائه داده است، برخی آیات منسوخ را کارا کرده و اعتبار آنها را در ظرف زمانی و مکانی به شرط وجود شرایط می‌پذیرد و ظرفیت تطبیق پذیری آموزه‌‌های قرآنی را با متغییر‌های عصری بیشتر می‌کند.

کلیدواژه‌ها: مرجعیت قرآن، تفسیر، ظاهر و باطن، تأویل، نسخ، اعجاز علمی، سنت، آیت‌الله معرفت.

مقالات مشابه

منشور مرجعیت علمی قرآن کریم

نام نشریه-----

نام نویسندهمیز توسعه و تعمیق فرهنگ قرآن کارگروه مرجعیت علمی قرآن

مرجعیت علمی قرآن از دیدگاه آیت الله آصفی

نام نشریه-----

نام نویسندهمحسن قمرزاده

مرجعیت علمی قرآن از دیدگاه رشیدرضا

نام نشریه-----

نام نویسندهسید علی اکبر حسینی

مرجعیت علمی قرآن از دیدگاه آیت الله سبحانی

نام نشریه-----

نام نویسندهعیسی عیسی زاده

مرجعیت علمی قرآن از دیدگاه سید قطب

نام نشریه-----

نام نویسندهعلی کریمی

مرجعیت علمی قرآن از دیدگاه آیت الله مصباح یزدی

نام نشریه-----

نام نویسندهسید اسد الله موسوی عبادی

مرجعیت علمی قرآن از دیدگاه امام خمینی (ره)

نام نشریه-----

نام نویسندهمحمد علی محمدی

مرچعیت علمی قرآن از دیدگاه سید فضل الله

نام نشریه-----

نام نویسندهفرج الله میرعرب

مرجعیت علمی قرآن از دیدگاه شهید مطهری (ره)

نام نشریه-----

نام نویسندهمحمد مهدی فیروز مهر